Na czym polegają pomiary wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza?

Pomiary wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza to jedne z narzędzi wspomagających kontrolę organów ochrony środowiska nad ilością substancji wydzielanych przez niektóre instalacje, urządzenia oraz źródła spalania paliw i odpadów. Pozwalają one sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo nie przekracza określonych norm emisji. Na czym polegają te badania? Kogo obowiązują i jakie ich rodzaje można wyróżnić?

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza – kogo obowiązują? Podstawa prawna

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, to na prowadzącym instalację lub użytkowniku urządzenia ciąży obowiązek przeprowadzania pomiarów wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza. Przedsiębiorca nie zawsze jednak dysponuje wiedzą o technikach pomiarowych, osprzętem i zapleczem laboratoryjnym, by na własną rękę dokonywać niezbędnych badań. Dlatego pobieraniem próbek i przeprowadzaniem pomiarów zajmują akredytowane jednostki badawcze i laboratoria.

Na mocy ww. art. 147 ust 1. ustawy – Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację lub jej użytkownik zobowiązany jest do wykonywania okresowych pomiarów wielkości emisji. Jeżeli jednak przedsiębiorca wprowadza do środowiska znaczne ilości substancji, wówczas badania muszą być prowadzone w systemie ciągłym.

Rodzaje instalacji, w przypadku których przeprowadzanie pomiarów jest konieczne, zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji […]. Oprócz katalogu instalacji w dokumencie zawarte są także informacje dotyczące wymaganej częstotliwości badań.

Na czym polegają pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza? Rodzaje wykonywanych badań

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza wykonuje się, by sprawdzić, czy dana instalacja lub urządzenie nie przekracza wielkości emisji określonych przepisami prawa albo wynikających z uzyskanych przez przedsiębiorcę pozwoleń. Wykonuje się je przy maksymalnym obciążeniu instalacji lub urządzenia, tak aby uzyskać miarodajne wyniki wskazujące maksymalną możliwą emisję. Pomiarów dokonuje się w terenie, a próbki wysyła do akredytowanego laboratorium.

Biorąc pod uwagę częstotliwość wykonywania badań, pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza można podzielić na trzy zasadnicze kategorie.

 1. Pomiary wstępne. Wykonuje się je po zakończeniu rozruchu instalacji lub uruchomieniu urządzenia, najczęściej w terminie do 14 dni, chyba że organ wydający pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza zadecydował inaczej.
 2. Pomiary okresowe. Obowiązek ich wykonania zazwyczaj wynika z przepisów prawa, a zakres i częstotliwość badań określa decyzja otrzymana od organu administracji państwowej albo wspomniane wyżej Rozporządzenie Ministra Środowiska. Prowadzi się je m.in. źródeł wymagających pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a także zgłoszenia, jeśli moc cieplna instalacji lub urządzenia jest nie mniejsza niż 1 MW.
 3. Pomiary ciągłe. Dotyczą tych instalacji lub urządzeń, które wprowadzają do środowiska znaczne ilości substancji. Mowa tutaj o źródłach o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW, chyba że czas jego użytkowania nie przekracza 10 tys. godzin. Wówczas ciągłe pomiary emisją nie są obowiązkowe.

Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza – zakres badań

Wspomniane wyżej Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określa również zakres wykonywania ciągłych oraz okresowych pomiarów emisji do powietrza dla niektórych instalacji i urządzeń. Zgodnie z nim przedsiębiorca może zostać zobligowany do wykonania pomiarów m.in.:

 • pyłów ogółem,
 • tlenków siarki, azotu, węgla,
 • prędkość przepływu gazów odlotowych,
 • ciśnienia bezwzględnego gazów odlotowych,
 • wilgotności względnej gazów odlotowych,
 • zawartości rtęci,
 • radonu,
 • odorów.

Przeprowadzanie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza to obowiązek, który ciąży na wielu przedsiębiorcach. Żeby ich wyniki były miarodajne, wykonanie badań warto powierzyć specjalistom. Dobiorą oni optymalną metodę pomiaru i odpowiednio przygotują stanowisko pomiarowe, a cała procedura odbędzie się zgodnie ze standardami przyjętymi w branży.

źródło: Ekomeritum.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Subscribe to My Newsletter

Subscribe to my weekly newsletter. I don’t send any spam email ever!